Panopticon – Wikipedia, the free encyclopedia

what does omni-sensing do to our behaviour?

https://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon

Tags:

Comments are closed.